Mateřská škola Vnorovy
Zápis do mateřské školy a právní předpisy:
- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon)
- Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Věk dítěte
Organizace předškolního vzdělávání
ü Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let,
nejdříve však pro děti od dvou let.
ü K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní
vzdělávání povinné a děti, které:
- nejpozději před 1.9.2019 dosáhnou čtvrtého roku věku s trvalým pobytem v obci
Vnorovy.
- nejpozději před 1.9.2019 dosáhnou tří let věku s trvalým pobytem v obci Vnorovy.
ü Pro děti, které do 31.8.2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1.9.2017 předškolní
vzdělávání povinné. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní
vzdělávání je považováno za přestupek. Více informací na stránkách Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy.

Místo a termín
ü Ředitel mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro
podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a
zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
ü Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud
není naplněna kapacita MŠ.

Rozhodnutí o přijetí
ü Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o
stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
ü Posuzovat se budou pouze žádosti podané v řádném termínu, tj. v den zápisu do
MŠ.

Zdravotní stav
ü Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené
zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví).
ü O přijetí dítěte se zdravotní postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě
písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího
lékaře.
ü Zařízení poskytující péči o dítě do tří let věku v denním režimu nebo předškolní
zařízení nebo poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině mohou přijmout
pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
ü Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola podle zákona
doklad o očkování.

Důsledky přijetí
Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a jedná-li se o
mateřskou školu zřizovanou státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, rozhoduje v
souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004Sb. ve správním řízení. O přijetí
dítěte se v takové případě vydá správní rozhodnutí, v němž se uvede také den, k němuž
se dítě do mateřské školy přijímá. Tento den nemusí být totožný s datem vydání
rozhodnutí. Teprve ke dni, k němuž se dítě do mateřské školy přijímá, se dítě stává
dítětem mateřské školy se všemi tomu odpovídajícími právními následky.
To znamená, že ode dne, k němuž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání:
a) Má toto dítě nárok na poskytování předškolního vzdělávání v konkrétní mateřské
škole
b) Zákonný zástupce dítěte je povinen platit úplatu za předškolní vzdělávání podle § 123
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a zároveň
c) Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy má za podmínek stanovených
v § 160 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. nárok na finanční prostředky státního
rozpočtu poskytované podle § 161 odst. 6 prostřednictvím krajských normativů na
předškolní vzdělávání tohoto dítěte.
Dokumenty ke stažení (lze vyplnit v PC a vytisknout):