Mateřská škola Vnorovy
Z á p i s
pro školní rok 2021/2022
V souvislosti s přetrvávající situací související s onemocněním COVID-19 proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání distančním způsobem.

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Vnorovy proběhne od 2.5.2021 do 16.5.2021.

Podání žádosti
Podle §37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně, nebo ústně do protokolu, nebo v elektronické podobě.
Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby v termínu od 2.5.2021 do 16.5.2021:
1. do datové schránky školy - 6vwk33j
2. emailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) - ms@skolkavnorovy.cz
3. poštou - Mateřská škola Vnorovy, Dolina 602, 696 61 Vnorovy
4. osobní podání - v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je potřeba si domluvit termín na telefonu 518 328 131

K zápisu dodejte řádně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte (ke stažení zde) a kopii rodného listu.

Doložení řádného očkování dítěte
(potvrzení je součástí Žádosti o přijetí dítěte):
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Další případné doklady:
- písemné vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) pro případný vznik nároku na podpůrná opatření u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

Na Vámi uvedený email Vám přijde registrační číslo Vaší žádosti. Pod tímto číslem budou uveřejněny děti přijaté do MŠ.

Kritéria pro přijetí jsou zde